TOP

PHẦN THƯỞNG TOP ĐẢO GIÁ TRỊ THÁNG 10
SERVER SKYBLOCK ICE

* Đảo có giá trị #1 : 1000 Star
* Đảo có giá trị #2 : 700 Star
* Đảo có giá trị #3 : 500 Star
* Đảo có giá trị #4 : 400 Star
* Đảo có giá trị #5 : 400 Star
* Đảo có giá trị #6 : 300 Star
* Đảo có giá trị #7 : 300 Star
* Đảo có giá trị #8 : 200 Star
* Đảo có giá trị #9 : 200 Star
* Đảo có giá trị #10 : 200 Star


Facebook Comments